Odpovědi na často kladené otázky v zákonném pojištění vozidel

vysvětlení zákona o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla

Vozidla bez povinného ručení

 • Kolik škod způsobí řidiči nepojištěných vozidel?

Každoročně způsobí řidiči nepojištěných vozidel kolem 5 tisíc nehod s celkovou škodou za zhruba 450 miliónů korun. Zhruba každé dvacáté vozidlo vyjíždí na české silnice, aniž by pro ně bylo sjednáno povinné ručení. Z celkového počtu 6,9 miliónů registrovaných vozidel není zhruba 800 tisíc pojištěno, ne všechna jsou však reálně provozována. Podle odhadů se v provozu pohybuje kolem 200-300 tisíc nepojištěných vozidel.

 • Kdo uhradí plnění v případě škody zaviněné řidičem nepojištěného vozidla?

Nárok na plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá řidič bez pojištění odpovědnosti, může poškozený uplatnit u České kanceláře pojistitelů. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pak vymezuje v § 24 všechny okolnosti, za kterých je možné požadovat náhradu škod z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Česká kancelář pojistitelů pro úhradu plnění disponuje prostředky, které jsou vybrány do garančního fondu jednak od všech pojišťoven, které jsou oprávněné poskytovat povinné ručení (formou členských příspěvků), a jednak od neplatičů povinného ručení (formou sankčního příspěvku, který se platí za každý den, kdy registrované vozidlo nebylo pojištěno).

České kanceláři pojistitelů vzniká právo na náhradu plnění vyplaceného z garančního fondu. Toto právo uplatňuje u osoby, která odpovídá za škodu, a za kterou plnění z garančního fondu poskytla. To znamená, že pokud nepojištěný řidič, který škodu zavinil, neuhradí České kanceláři pojistitelů částku, která za něj byla z garančního fondu poškozenému vyplacena, případně neuzavře s ČKP dohodu o splácení dluhu, předá ČKP pohledávku k externímu vymáhání, případně k soudu.

 • Kdo zaplatí náhradu plnění vyplaceného z garančního fondu?

Náhradu plnění vyplaceného z garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou povinni uhradit provozovatel a vlastník vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda a dále řidič, pokud za vzniklou škodu odpovídá. Tyto osoby za pohledávku ČKP odpovídají společně a nerozdílně, stávají se tzv. solidárními dlužníky. Znamená to, že všichni jsou dlužníky v celé částce, nikoli pouze každý ve své části. Pokud dluh uhradí jeden z dlužníků, povinnost druhého dlužníka zanikne. Pokud je dlužníkem nezletilá osoba, za pohledávku odpovídají společně s touto osobou i její rodiče. Pokud je nepojištěné vozidlo společným majetkem manželů, odpovídají za škodu oba manželé. V případě úmrtí povinné osoby přechází pohledávka na jejího dědice, a to do výše nabytého dědictví.

 • Jakým způsobem ČKP od nepojištěných škůdců vymáhá svoje pohledávky?

Česká kancelář pojistitelů má právo na náhradu plnění vyplaceného z garančního fondu a toto právo na povinném důsledně a úspěšně uplatňuje. Po výplatě plnění z garančního fondu vyzve nepojištěného škůdce k úhradě částky ve výši poskytnutého plnění a stanoví přiměřenou lhůtu pro úhradu. Pokud není dluh ve stanovené lhůtě uhrazen, případně není uzavřena dohoda mezi dlužníkem a ČKP o splátkách dluhu, předá ČKP věc k vymáhání externí inkasní společnosti, tzn. firmě, která se specializuje na vymáhání pohledávek. Inkasní společnost vyzve dlužníka k úhradě a pokud ani poté nedojde k vyrovnání, je po uplynutí stanovené lhůty věc předána soudu. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu je pak dlužník povinen uhradit nejen dluh, který má vůči České kanceláři pojistitelů, ale také náklady soudního řízení. V případě, že dlužník nezaplatí ani na základě soudního rozhodnutí, zahájí soud exekuční řízení. V 95 % všech případů předaných k soudnímu vymáhání jsou pohledávky České kanceláře pojistitelů uspokojeny.

 • Jak probíhá vypořádání škody způsobené nepojištěným vozidlem?

Postup likvidace události a výplaty plnění poškozeným z garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou obdobné jako u likvidace pojistné události z povinného ručení. ČKP poskytuje poškozenému plnění za stejných podmínek, jako poskytuje pojistné plnění pojistitel, avšak pouze do výše zákonných limitů, tzn. 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč při škodách na majetku a ušlém zisku, a to bez ohledu na počet poškozených.

Výplatou plnění z garančního fondu vzniká České kanceláři pojistitelů právo na náhradu veškerého vyplaceného plnění, včetně všech souvisejících nákladů. Toto právo uplatňuje u povinných osob, tzn. vlastníka, provozovatele a řidiče nepojištěného vozidla, případně dalších osob (viz. výše). Pokud není ze strany těchto osob pohledávka uhrazena, předává ji ČKP k vymáhání externí inkasní společnosti, případně soudu.

 • Jaká je doba likvidace a výplaty plnění poškozenému z garančního fondu?

U materiálních škod je doba likvidace a výplaty odškodnění poměrně krátká. Naproti tomu u škod na zdraví může odškodnění probíhat dlouhodobě. Např. odškodnění za ztížení společenského uplatnění je uplatitelné až po stabilizaci zdravotního stavu poškozeného, což nastává nejčastěji až po uplynutí 1 roku od nehody.

 • Jakým dokladem se prokazuje existence povinného ručení?

Od roku 2009 je jediným platným osvědčením prokazující skutečnost, že byla pro vozidlo uzavřena smlouva o povinném ručení, zelená karta. Jedná se o mezinárodní osvědčení, které pojišťovna vydá bezprostředně po uzavření smlouvy o povinném ručení. Zelená karta obsahuje údaje o vozidle (registrační značce), pro které bylo povinné ručení sjednáno. Tyto údaje musí být v souladu se skutečným stavem a veškeré změny je pojištěná osoba povinna neprodleně oznámit pojistiteli.

 • Musí mít u sebe řidič vozidla, pro případ silniční kontroly, kromě zelené karty také doklad o zaplacení povinného ručení?

Podle § 17 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je řidič povinen mít při provozu vozidla na pozemní komunikaci u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie ČR.

Pokud řidič při silniční kontrole nepředloží na požádání příslušníka Policie ČR zelenou kartu, dopouští se přestupku, za který může být uložena pokuta ve výši od 1.500 Kč do 3.000 Kč,v blokovém řízení ve výši do 1.500 Kč.

Zelená karta je od ledna 2009 jediným platným osvědčením prokazující skutečnost, že byla pro vozidlo uzavřena smlouva o povinném ručení. Doklad o zaplacení pojištění účinné povinné ručení neprokazuje a trvání příslušníka Policie ČR na jeho předložení nemá oporu v zákoně.

 • Proč musí být registrovaná vozidla pojištěna?

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, stanoví, že na pozemních komunikacích (s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná) může provozovat vozidlo pouze osoba, jejíž odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna z titulu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinného ručení.

Povinné ručení je pojištění, které kryje rizika škod vzniklých následkem dopravní nehody na zdraví či při usmrcení a škod vzniklých na majetku a při ušlém zisku. Majitele vozidla tak chrání před finančními nároky poškozeného, které mohou být velmi vysoké. Zvláště v případě, kdy je způsobena újma na zdraví, mohou oprávněné nároky poškozeného dosáhnout i několika miliónů korun a majitel nepojištěného vozidla se tak může ocitnout ve velmi svízelné finanční situaci.

I v případě, že provozem vozidla nezpůsobíte žádnou dopravní nehodu, se povinnost sjednat pro registrované vozidlo povinné ručení nevyplatí obcházet.

Povinné ručení pro registrovaná vozidla je povinné a provozování nepojištěného vozidla je přestupkem proti zákonu. Za tento delikt je možné uložit pokutu ve výši od 5.000 Kč do 40.000 Kč, v příkazním řízení lze uložit pokutu ve výši 5.000 Kč.

Navíc s účinností od 1.1.2009 je každý, kdo nesplnil zákonnou povinnost uzavřít povinné ručení, povinen zaplatit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, a to za každý nepojištěný den.

Povinné ručení je tedy potřeba si dobře ohlídat, tzn. zda je uzavřeno a zda je řádně zaplaceno.

Lze jej sjednat pouze u pojišťovny, která má k tomuto oprávnění. Toto povolení uděluje na území ČR Česká národní banka. Na jejich stránkách www.cnb.cz také naleznete kompletní seznam všech pojišťoven, u kterých si povinné ručení můžete sjednat.

 • Musí být povinné ručení uzavřeno i pro vozidlo, které je provozováno jen občas?

Zákon mezi občasným a pravidelným provozováním vozidla nerozlišuje. To znamená, že i vozidlo, se kterým vyjedete jen občas nebo ojediněle, musí být pojištěno. Dobré řidiče pojišťovny zvýhodňují slevou na pojistném, tzv. bonusem.

Vozidlo, které po nějakou dobu nepoužíváte a nechcete za něj platit povinné ručení, můžete nechat dočasně vyřadit z registru vozidel. Dočasné vyřazení však musíte oznámit pojišťovně. Při dočasném vyřazení vozidla z registru však musíte na registru vozidel odevzdat tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla. S takovým vozidlem pak ovšem nesmíte vyjet na veřejně přístupnou komunikaci.

 • Proč musí být pojištěni i ti, kteří nikdy provozem vozidla žádnou škodu nezpůsobili?

Následky nehody způsobené provozem vozidla mohou být velmi závažné a fakt, že jste doposud žádnou nehodu nezavinili, není zárukou toho, že k takové situaci nemůže v budoucnu dojít. Zákon mezi dobrými a horšími řidiči nerozlišuje a ukládá povinnost uzavřít povinné ručení pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích (až na taxativní výjimky). Každé pojištění, tedy i povinné ručení, se sjednává pro případ vzniku škody v důsledku nahodilé události, to znamená nečekané a nepředvídatelné.

Česká kancelář pojistitelů spravuje databázi veškerých pojistných smluv o povinném ručení, uzavřených všemi pojišťovnami, které k tomu mají oprávnění. Zde si kdokoli může zdarma on-line ověřit, zda je pro jakékoli vozidlo uzavřeno povinné ručení. Je třeba jen zadat státní poznávací značku vozidla a datum, ke kterému je pojištění prověřováno.

V případě pozitivního výsledku se zobrazí informace o SPZ vozidla, druhu vozidla, tovární značce, pojistiteli a období, na které byla aktuální pojistná smlouva uzavřena.

Pokud je výsledek negativní a žádný údaj o pojištění v databázi České kanceláře pojistitelů nalezen není, může to znamenat některou z následujících skutečností:

- vozidlo není pojištěno

- poslední změna pojištění dosud není zanesena v databázi pojistných smluv. Časová prodleva mezi uzavřením pojistné smlouvy a jejím promítnutím do databáze může činit několik dní až měsíc. Pokud se údaje o pojistné smlouvě neobjeví ani měsíc po jejím uzavření, je třeba neprodleně kontaktovat pojistitele a požádat jej, aby předal údaje o pojištění České kanceláři pojistitelů.

- došlo k chybě v identifikaci vozidla na pojistné smlouvě. Je třeba prověřit, zda údaje o vozidle uvedené na pojistné smlouvě jsou správné a úplné. Nesrovnalosti je třeba neprodleně řešit s pojistitelem.

 • Jak ověřit správnost identifikace vozidla na pojistné smlouvě?

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je pojistník povinen oznámit pojistiteli změny údajů týkajících se jak pojistníka, tak vozidla, a to do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně. Pokud dojde ke změně registrační značky vozidla, je třeba tuto změnu pojišťovně oznámit ihned, protože tento údaj je uveden také na zelené kartě, tzn. jediném platném osvědčení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Správnost identifikace vozidla lze ověřit prostým prověřením údajů uvedených v pojistné smlouvě. Pokud zjistíte nesrovnalosti nebo chybějící údaje (registrační značka, identifikační číslo vozidla, číslo technického průkazu), neprodleně se obraťte na svoji pojišťovnu a uveďte vše do pořádku. Pojišťovnu neváhejte kontaktovat ani při pouhém podezření na nějaké nesrovnalosti.

Nejčastěji dochází k takovým nesrovnalostem např. po změně registrační značky, výměně popsaného technického průkazu za nový, přestavbě vozidla apod.

 • Jak se vyhnout problémům se zákonem?

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, stanoví, že na pozemních komunikacích, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, může provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna z titulu povinného ručení. Přičemž za provozování vozidla se považuje také ponechání vozidla na pozemní komunikaci. V principu platí, že pro každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka nebo technický průkaz, musí být uzavřeno povinné ručení. Přitom nehraje roli, je-li takové vozidlo aktivně provozováno či nikoliv. Znamená to, že pokud nechcete za vozidlo hradit povinné ručení, musíte jej nechat vyřadit z registru vozidel (dočasně) a odstavit jej mimo veřejně přístupnou komunikaci.

Motoristům doporučujeme seznámit se s kompletním obsahem zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

 • Jaké sankce lze udělit za provozování vozidla bez povinného ručení?

Za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti. Na pozemních komunikacích, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, může provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna z titulu povinného ručení. Za provozování vozidla se považuje rovněž ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Za přestupek proti tomuto nařízení lze uložit pokutu ve výši od 5.000 Kč do 40.000 Kč, v příkazním řízení lze uložit pokutu ve výši 5.000 Kč.

Za neodevzdání státní poznávací značky a osvědčení o registraci vozidla (technického průkazu). Pokud povinné ručení zanikne, je vlastník vozidla povinen nejpozději do 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřít novou pojistnou smlouvu, na základě které vznikne v této lhůtě povinnost platit pojistné a pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události. Pokud nové povinné ručení pro vozidlo není uzavřeno, je vlastník takového vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu (osvědčení o registraci) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence.

Za přestupek proti tomuto nařízení lze uložit pokutu ve výši od 2.500 Kč do 20.000 Kč.

Tento přestupek je poměrně častý. Typická je situace, kdy pojištění odpovědnosti končí právě v době, kdy vlastník dává vozidlo ke komisnímu prodeji do autobazaru. Ale i tehdy je stávající vlastník, resp. provozovatel, povinen pro vozidlo sjednat nové povinné ručení. Navíc vlastník, resp. provozovatel, ručí za škody způsobené tímto vozidlem i v průběhu prodeje (např. při převáděcích jízdách). Rozhodně nelze hřešit na to, že těch pár týdnů, kdy je vozidlo v prodeji, vlastník vozidla nějak překlene bez povinného ručení. Česká kancelář pojistitelů pravidelně porovnává údaje z databází pojišťoven s údaji zapsanými v Centrálním registru vozidel. Zjištěná registrovaná nepojištěná vozidla oznamuje příslušným správním orgánům, které pak s přestupcem zahájí správní řízení.

Za nepředložení zelené karty při silniční kontrole. Při provozu vozidla je řidič povinen mít u sebe doklad o tom, že je pro vozidlo uzavřeno povinné ručení. Tímto dokladem je zelená karta, příp. doklad o hraničním pojištění. Řidič je povinen tento doklad na požádání předložit příslušníku Policie ČR.

Pokud řidič při silniční kontrole zelenou kartu nepředloží, může mu být ve správním řízení udělena pokuta ve výši od 1.500 Kč do 3.000 Kč,v blokovém řízení, tedy na místě, lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 1.500 Kč.

Také v případě, kdy je věc vyřešena na místě formou blokové pokuty, oznamuje policie příslušnému správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti. Správní orgány zahájí šetření v této věci, a pokud je zjištěno, že pro vozidlo pojištění odpovědnosti sjednáno není, hrozí uložení pokuty až do výše 40.000 Kč, jak je uvedeno výše.

 • Existují výjimky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?

§ 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vymezuje okruh těch, kteří nemají povinnost uzavřít povinné ručení. Jedná se o:

- řidiče cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu

- složky integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje

- Bezpečnostní informační službu pro jí provozovaná vozidla

- Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím

- Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla útvarů Policie České republiky pověřených vyšetřováním

- obce pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce

Pro tato vozidla, s výjimkou cizozemského vozidla s platnou zelenou kartou, vydá zelenou kartu ministerstvo financí. Škodu způsobenou provozem těchto vozidel nahradí ministerstvo.

 • Co je to „příspěvek do garančního fondu“?

S účinností od 1.1. 2009 musí osoby, které nesplnili zákonnou povinnost uzavřít povinné ručení, zaplatit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů sankční příspěvek. Příspěvek se hradí za každý nepojištěný den.

Tato povinnost vyplývá z ustanovení §24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a vztahuje se na vlastníky nebo provozovatele registrovaných vozidel, pro která nebylo uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Z příspěvků vybraných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou poskytována plnění za škody vzniklé při dopravních nehodách, které byly zaviněny vozidly, pro než nebylo uzavřeno povinné ručení.

 • Jaký je rozdíl mezi pojistným a příspěvkem do garančního fondu?

Pojistné je úhrada za pojistnou ochranu, kterou pojištěnému garantuje pojistitel. Pojištění se sjednává a pojistné se platí dopředu pro případ vzniku škody v důsledku nahodilé události.

Příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů je sankčním příspěvkem a hradí zpětně za období, po které nebylo vozidlo pojištěno. Jeho zaplacením nevzniká pojistný vztah a tudíž ani pojištění odpovědnosti.

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterou pojistník s pojistitelem uzavře, zavazuje pojistníka k řádné úhradě pojistného, tzn. úhradě v plné výši a ve sjednaném termínu.

Úhradu dlužného pojistného může pojistitel po pojistníkovi požadovat i po zániku pojistné smlouvy, a to za celé období existence pojistné smlouvy.

Pokud pojistná smlouva zanikne pro neplacení pojistného a další smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není uzavřena, dostává se motorista do situace, kdy

pojistitel bude požadovat úhradu dlužného pojistného a současně Česká kancelář pojistitelů bude požadovat úhradu příspěvku do garančního fondu za období, ve kterém nebylo vozidlo pojištěno.

 • Jaký je rozdíl mezi pokutou za přestupek a příspěvkem do garančního fondu?

Pokuty jsou vybírané správními orgány státu a mají čistě sankční charakter. Jsou udělovány za přestupek proti zákonu a jsou udělovány jednorázově.

Příspěvek do garančního fondu je rovněž sankčního charakteru, ale nejedná se o sankci jako takovou a neřeší jej správní orgán státu, nýbrž Česká kancelář pojistitelů, která je ze zákona pověřena správou garančního fondu. Z příspěvků vybraných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou poskytována plnění za škody vzniklé při dopravních nehodách, které byly zaviněny vozidly, pro než nebylo uzavřeno povinné ručení. Výše příspěvku do garančního fondu se pohybuje mezi 20 až 300 Kč (podle druhu vozidla) za každý nepojištěný den. Platí se tedy tak dlouho, dokud není pro registrované vozidlo uzavřeno povinné ručení, příp. dokud není vozidlo vyřazeno z registru silničních vozidel.

 • Jak si zjistím, zda budu muset uhradit příspěvek do garančního fondu či nikoli?

V první řadě si zjistěte, zda máte povinné ručení pro své vozidlo uzavřeno. Pokud ne, musíte vozidlo ihned pojistit ( anebo vyřadit z registru vozidel, trvale či dočasně).

V pojistné smlouvě zkontrolujte, zda údaje uvedené o vozidle jsou kompletní a aktuální. Údaje v pojistné smlouvě musí souhlasit s údaji evidovanými v registru vozidel. Jinak se při porovnání dat pojistitele a registru vozidel může vaše vozidlo jevit jako nepojištěné, ačkoli jste pojistné zaplatili. Údaji o vozidle se rozumí registrační značka, identifikační číslo vozidla (VIN) a číslo technického průkazu. Veškeré změny identifikačních údajů jste povinni hlásit svému pojistiteli. Pokud kontrolou zjistíte, že údaje skutečnosti neodpovídají anebo si nejste jistit, zkontaktujte svoji pojišťovnu a vše si u ní prověřte, případně nechejte údaje opravit.

Pokud vozidlo nepoužíváte a povinné ručení nechcete platit, musíte nechat vozidlo dočasně vyřadit z evidence. Na dobu dočasného vyřazení vozidla z evidence vám budou odebrány registrační značky a osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz). Takové vozidlo pak nesmí být provozováno na veřejných komunikacích. Zda je vozidlo řádně zapsáno jako dočasně vyřazené, si ověřte na registru vozidel.

Pokud jste v minulosti vlastnili anebo stále vlastníte, ale již nepoužíváte, nějaké starší vozidlo, (nepojízdné vozidlo odstavené na zahradě, vůz rozebraný na náhradní díly apod.), o kterém se domníváte, že již není registrováno, ověřte si tuto skutečnost v registru vozidel. Pokud bude toto vozidlo stále evidováno v registru vozidel, uveďte tento stav do pořádku. Pokud vozidlo již neexistuje anebo stojí někde odstavené, musíte jej nechat trvale či dočasně vyřadit z evidence. Také při prodeji vozidla je třeba změnu vlastnictví oznámit na registru vozidel (a pojišťovně).

 • Jaká je výše příspěvku do garančního fondu

Příspěvek se hradí za každý den, za který není pro registrované vozidlo uzavřeno povinné ručení. Celková výše příspěvku se určí vynásobením příslušné denní sazby (podle druhu vozidla) a počtem dní. K takto zjištěné částce se připočítají náklady na uplatnění příspěvku a jeho vymáhání.

Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel je uvedena v příloze zákona č. 168/1999 Sb. U osobních automobilů činí 50 – 70 Kč. Náklady na uplatnění příspěvku jsou zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb apod.

Výše denní sazby podle druhu vozidla:

- motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm - 20 Kč

- motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm - 30 Kč

- osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 ccm - 50 Kč

- osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 ccm - 70 Kč

- autobus - 160 Kč

- nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg - 130 Kč

- tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg - 300 Kč

- speciální vozidlo - 80 Kč

- přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg - 30 Kč

- zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo - 40 Kč

- ostatní vozidla - 60 Kč

 • Za jaké období se hradí příspěvek do garančního fondu?

Příspěvek se hradí za každý nepojištěný den. Tato povinnost vyplývá z ustanovení §24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je účinné od 1.1. 2009 . Za období před 1.1.2009 se příspěvek do garančního fondu nehradí.

 • Na které osoby se vztahuje povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu?

Příspěvek hradí vlastník vozidla. Zákon stanoví, že v případech, kdy osoba vlastníka není shodná s osobou provozovatele, za úhradu příspěvku odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla také jeho provozovatel.

V takovém případě se tedy jedná o společný závazek, tzv. solidární závazek. To znamená, že jak vlastník vozidla tak jeho provozovatel jsou dlužníky v celé částce, nikoli pouze každý ve své části. Jestliže příspěvek uhradí jeden dlužník, povinnost druhého dlužníka zanikne. Jakým způsobem se tyto osoby následně vyrovnají mezi sebou, je jejich interní záležitostí.

Povinnost uhradit tento příspěvek vzniká i tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který nebyl zapsán v registru silničních vozidel, ale zapsán být měl (např. dědic, nový majitel apod.)

 • Jakým způsobem se příspěvek do garančního fondu hradí?

Česká kancelář pojistitelů v žádném případě nepřijímá platby v hotovosti. Příspěvek se hradí buď převodem z účtu na účet anebo převodem hotovosti na účet (poštovní poukázkou). Osoby, kterým podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vznikla povinnosti příspěvek do garančního fondu uhradit, budou Českou kanceláří pojistitelů písemně vyrozuměny a vyzvány k zaplacení příspěvku. Ve výzvě bude uvedeno číslo účtu, na který je třeba příspěvek poukázat a přiložena bude i poštovní poukázka pro případ, že povinná osoba bude příspěvek platit složením hotovosti na účet.

 • Jak se nakládá s příspěvky vybranými do garančního fondu?

Z garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů, jsou vyplácena oprávněná plnění v případech, kdy byla škoda způsobena provozem vozidla, pro které nebylo uzavřeno povinné ručení.

Prostředky pro tato plnění získává Česká kancelář pojistitelů z členských příspěvků, které platí členské pojišťovny, tzn. všechny pojišťovny, které poskytují pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou provozem vozidla. Tyto členské příspěvky představují určitý objemem prostředků, vybraných na pojistném, což se v důsledku promítá do ceny povinného ručení. Slušní řidiči, kteří zákonné pojištění vozidel řádně hradí, tak de facto doplácí na neplatiče.

Aby se zamezilo dalšímu zvyšování příspěvků placených do garančního fondu pojišťovnami, potažmo zvyšování sazeb povinného ručení, byl Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla novelizován. Novelizovaný zákon vstoupil v účinnost od 1. ledna 2009 a osoby, které nesplnili zákonnou povinnost uzavřít povinné ručení, jsou podle něj povinny zaplatit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů sankční příspěvek. Ten je pak rovněž použit na kompenzace poškozeným, kterým způsobily škody nepojištěná vozidla.

 • Vznikne uhrazením příspěvku do garančního fondu pojištění pro vozidlo?

Příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů je sankčním příspěvkem, nikoli pojistným. Jeho zaplacením tedy nevzniká pojistný vztah. Příspěvek do garančního fondu se hradí zpětně za období, po které nebylo vozidlo pojištěno, zatímco pojištění se sjednává dopředu pro případ vzniku škody v důsledku nahodilé události.

 • Je zaplacení příspěvku do garančního fondu vyřešena i pokuta za nepojištěné vozidlo?

Nedodržení povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je proviněním proti zákonu a takové jednání může být pokutováno v rámci správního řízení. Jedná se o jednorázovou sankci. Pokud státní orgány opakovaně zjistí, že je vozidlo provozováno bez povinného ručení, také tato pokuta může být udělena opakovaně.

Příspěvek do garančního fondu není ani pojistným ani pokutou. Ačkoli se de facto jedná o sankci, smyslem tohoto opatření je zajištění prostředků pro plnění za škody způsobené nepojištěnými vozidly.

Znamená to, že pokud pro vozidlo, které není vyřazeno z evidence, není uzavřeno povinné ručení, vlastník, resp. provozovatel vozidla se vystavuje jednak riziku udělení pokuty, jednak je povinen zaplatit příspěvek do garančního fondu a v neposlední řadě musí pro vozidlo uzavřít povinné ručení (nebo nechat vozidlo vyřadit z evidence).

 • Jakým způsobem může být příspěvek do garančního fondu vymáhán?

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ukládá správu garančního fondu České kanceláři pojistitelů. Současně upravuje postup pro zjištění osob, které povinnost uzavřít zákonné pojištění vozidla nedodržely. Pojišťovny poskytují údaje o pojistitelích ze svých databází České kanceláři pojistitelů. Ta tyto údaje předává Ministerstvu dopravy, které provozuje Centrální registr vozidel. Ministerstvo dopravy porovná poskytnuté údaje s databází Centrálního registru vozidel a výsledek sdělí České kanceláři pojistitelů.

Pokud je zjištěno registrované vozidlo, pro které nebylo uzavřeno povinné ručení, vyzve Česká kancelář pojistitelů povinnou osobu k úhradě příspěvku do garančního fondu. Současně řidiče také vyzve, aby buď uzavřeli povinné ručení anebo nechali vozidlo vyřadit z registru vozidel. K výzvě přiloží ČKP „Dotazník“ s podrobným návodem. Tento formulář slouží ke komunikaci s ČKP. Ve lhůtě 30 dnů je třeba příspěvek do garančního fondu zaplatit anebo prokázat, že vozidlo v rozporu se zákonem provozováno nebylo. Pokud obeslaný příspěvek do garančního fondu neuhradí ani na výzvu nereaguje, zahájí ČKP vymáhání příspěvku, včetně nákladů spojených s vymáháním. Pokud nebude ČKP ve vymáhání úspěšná, může se nadále postupovat obvyklým způsobem, tj. předáním či prodejem pohledávky inkasní společnosti a také podáním žaloby k soudu.

 • Jak mám postupovat v případě, že jsem obdržel výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu i za období, kdy jsem vozidlo ještě nevlastnil?

V každém případě na výzvu České kanceláře pojistitelů reagujte, buď úhradou příspěvku anebo prokázáním, že se vás úhrada příspěvku do garančního fondu netýká. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, pohledávka ČKP se stane splatnou a tudíž i vymahatelnou, což vám může přinést velmi nepříjemné komplikace a nárůst dluhu.

V první řadě si ověřte, že jste za sporné období skutečně nebyl v registru silničních vozidel veden jako vlastník nebo provozovatel vozidla. Pokud zjistíte, že za období uvedené ve výzvě nebo za jeho část v registru silničních vozidel skutečně nejste veden, doložte tuto skutečnost České kanceláři pojistitelů. Ke komunikaci s ČKP použijte Dotazník přiložený k výzvě.

Pokud nejste povinnou osobou pouze za část období, uvedeného na výzvě k úhradě příspěvku, pak za zbylou část období jste příspěvek do garančního fondu povinen uhradit.

 • Jakým způsobem mohu prokázat, že příspěvek do garančního fondu nejsem povinen platit?

K výzvě k úhradě příspěvku do garančního fondu, kterou Česká kancelář pojistitelů rozesílá povinným osobám, přikládá současně „Dotazník“ s podrobným návodem. Tento formulář je možné využít pro vznesení námitky.

Příspěvek do garančního fondu nejste povinni platit, pokud prokážete některou z následujících skutečností:

- Existence povinného ručení. Tuto skutečnost prokážete buď potvrzením pojistitele o tom, že v době, za kterou je požadována úhrada příspěvku do garančního fondu, bylo vozidlo pojištěno, nebo kopií zelené karty anebo kopií pojistné smlouvy. Doklad zašlete České kanceláři pojistitelů jako přílohu k vyplněnému dotazníku.

- Změna vlastníka vozidla. Pokud je příspěvek do garančního fondu požadován za období, kdy jste vozidlo již nevlastnil, je třeba k vyplněnému dotazníku přiložit doklad o této skutečnosti.

Takovým dokladem může být kopie kupní smlouvy, která obsahuje řádnou identifikaci kupujícího a prodávajícího (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště), identifikaci vozidla (tzn. minimálně 2 údaje o vozidle - značka a typ vozidla, registrační značka, identifikační číslo vozidla –VIN), datum prodeje a podpisy obou účastníků kupní smlouvy. V případě, že nemáte kupní smlouvu, postačí prohlášení nového vlastníka o tom, že došlo ke změně vlastnictví k vozidlu.

Současně je třeba doložit, že byla změna vlastnictví oznámena registru vozidel.

- Vyřazení vozidla z registru vozidel. Česká kancelář pojistitelů vychází z informací, které obdrží od centrálního registru vozidel. K situaci, kdy ČKP požaduje úhradu příspěvku do garančního fondu za dobu, kdy bylo vozidlo trvale či dočasně vyřazeno, tudíž dochází jen zřídka. Pokud se tak přece jen stane, je třeba společně s vyplněným dotazníkem zaslat ČKP i fotokopii technického průkazu, že které bude patrné, že vozidlo bylo vyřazeno.

- Změna provozovatele vozidla. Pokud je po vás požadována úhrada příspěvku do garančního fondu z titulu provozovatele vozidla za období, ve kterém jste provozovatelem vozidla nebyl, znamená to, že v registru jste jako provozovatel vozidla přesto veden. Tento problém je třeba řešit přímo na příslušném registru vozidel.

 • Kdo je „vlastník vozidla“ a kdo „provozovatel vozidla“?

Vlastníkem vozidla je osoba, která vozidlo nabyla a má k němu vlastnické právo.

Provozovatelem je osoba, která provozuje silniční vozidlo a je současně jeho vlastníkem. Provozovatelem je také osoba, která není vlastníkem vozidla, ale k jeho provozování je vlastníkem vozidla oprávněna. To znamená, že vozidlo užívá se souhlasem vlastníka, hradí náklady provozu tohoto vozidla atd.

Jak vlastník, tak provozovatel jsou osoby zapisované do registru vozidel a každá změna u osoby vlastníka či provozovatele podléhá oznamovací povinnosti.

Registrace vozidel

 • Co je to „registr vozidel“?

Registr silničních vozidel je evidencí silničních motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich vlastníků, resp. provozovatelů.

Dříve vedly evidenci motorových vozidel dopravní inspektoráty Policie ČR.

V současné době je tato evidence v působnosti obecních úřadů, v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Jde tedy o seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo místo podnikání, resp. sídlo.

Do registru silničních vozidel se zapisuje celá řada údajů o vozidle, jako např. státní poznávací značka a datum přidělení a odebrání registrační značky, výrobce vozidla, značka, typ, obchodní označení, identifikační číslo silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (VIN), údaje o motoru, karoserii atd. Dále se zapisuje účel, pro který je vozidlo určeno, zástavní práva, která na něm váznou, záznam o technických prohlídkách, trvalé a dočasné vyřazení z registru a další.

 • Lze zjistit, jaké údaje jsou v registru vozidel vedeny o mojí osobě?

Tyto informace lze zjistit na místně příslušném registru vozidel.

§ 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, stanoví, že pokud subjekt údajů požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. To znamená, že máte zákonem zaručeno právo přístupu k informacím, které jsou o vás na registru vozidel zpracovávány.

Podle §4, odst. 3 stejného zákona je do registru silničních vozidel oprávněn nahlížet a požadovat od obecního úřadu obce s rozšířenou působností opis nebo výpis zapsaných údajů ten, kdo prokáže právní zájem. Právní zájem zakládá jak vlastnictví vozidla, tak změna údajů o vozidle nebo osobě. Za právní zájem lze označit také potřebou ověřit údaje v registru vozidel v souvislosti s § 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy v souvislosti s požadavkem České kanceláře pojistitelů na úhradu příspěvku do garančního fondu.

 • Jak mám postupovat, pokud jsem na registru vozidel veden jako vlastník vozidla, které již nevlastním?

Takovou situaci je třeba řešit přímo na místně příslušném registru vozidel, kde vám také případně poskytnou veškeré potřebné informace, jak postupovat. Na registru vozidel budete muset patřičnými doklady prokázat, že registrované vozidlo již nevlastníte, a to pravděpodobně z některého z následujících důvodů.

- Vozidlo je prodáno. Ať už celé anebo na součástky. Na registru vozidel požádejte o zápis změny údajů zapisovaných do registru vozidel (změna vlastníka vozidla). Předložte všechny doklady k vozidlu a k prodeji vozidla, které máte k dispozici, případně které jste schopen zajistit.

- Vozidlo bylo zlikvidováno, odvezeno na autovrakoviště, rozebráno na náhradní díly. Na registru vozidel požádejte o trvalé vyřazení vozidla z registru. Předložte všechny doklady k vozidlu, které máte k dispozici, případně které jste schopen zajistit a potvrzení o ekologické likvidaci autovraku. Pokud nejste schopen zajistit doklady k vozidlu či potvrzení o ekologické likvidaci autovraku, budete žádat o vyřazení vozidla z registru vozidel ve správním řízení.

- Vozidlo bylo odcizeno. Na registru vozidel požádejte o zápis, že vám bylo vozidlo odcizeno. Předložte všechny doklady k vozidlu, které máte k dispozici, případně které jste schopen zajistit a potvrzení policie o nahlášení odcizení vozidla.

- Vozidlo bylo darováno. Ať už celé anebo na součástky. Na registru vozidel požádejte o zápis změny údajů zapisovaných do registru vozidel (změna vlastníka vozidla). Předložte všechny doklady k vozidlu a k darování vozidla, které máte k dispozici, případně které jste schopen zajistit.

 • Jak mám postupovat, pokud jsem na registru vozidel veden u vozidla, se kterým vůbec nejezdím?

Na registru vozidel můžete být u vozidla veden jako vlastník a provozovatel vozidla anebo jako provozovatel vozidla. Každé vozidlo, které je registrováno, se považuje za provozované a musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, za což jako vlastník nebo provozovatel odpovídáte.

Pokud vozidlo není provozováno, je třeba požádat o dočasné vyřazení z evidence (tzv. uložení značek do depozita) anebo za něj platit povinné ručení.

Za vozidlo, které necháte dočasně vyřadit z evidence, nemusíte platit povinné ručení. Takové vozidlo však nesmí být ani provozováno ani ponecháno na veřejně přístupné komunikaci, tzn. ani na parkovišti před domem, zaparkované u chodníku, na okraji silnice atp.

 • Jaký smysl má dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel?

Pokud jste si jisti, že vozidlo nebudete nějakou dobu používat (např. z důvodu dlouhodobé opravy nebo u sezónně využívaných vozidel, jako jsou motocykl, přívěs, obytný vůz), můžete požádat o jeho dočasné vyřazení z registru vozidel. Pokud tak neučiníte, musíte za vozidlo platit povinné ručení, přestože vozidlo reálně provozováno není.

Podle §13, odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, může být na žádost vlastníka vozidlo dočasně vyřazeno z registru vozidel. Vlastník vozidla v takovém případě na registru vozidel odevzdá osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou. O dočasném vyřazení vozidla z provozu na pozemních komunikacích je vyznačen záznam také do technického průkazu vozidla. Dočasně vyřazené vozidlo nesmí být ani provozováno ani ponecháno na veřejně přístupné komunikaci. Povinné ručení pro něj nemusí být uzavřeno.

 • Jak lze ověřit, zda jsem dočasně vyřazen z registru vozidel?

Dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel je vždy zaznamenáno v technickém průkazu vozidla a rovněž tak ukončení režimu dočasného vyřazení vozidla. Pokud nemůžete technický průkaz najít, nebo si z nějakého důvodu nejste jisti, obraťte se o informaci na příslušný registr vozidel.

 • Jak mám postupovat v případě, že chci vozidlo dočasně vyřadit z registru vozidel?

O dočasné vyřazení vozidla může požádat vlastník vozidla, a to na místně příslušném registru vozidel, tedy na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. K tomuto účelu slouží tiskopis žádosti, který je k dispozici přímo na příslušném úřadě a rovněž na internetových stránkách příslušného úřadu. Společně se žádostí musí vlastník vozidla odevzdat obecnímu úřadu osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou (SPZ) a paměťovou kartu vozidla (pokud byla vydána). Žadatel rovněž předloží technický průkaz vozidla za účelem vyznačení záznamu o dočasném vyřazení vozidla z provozu na pozemních komunikacích. Do registru vozidel je pak vyznačen záznam o dočasném vyřazení vozidla z provozu na pozemních komunikacích, včetně datumu, od kdy je vozidlo dočasně vyřazeno.

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je tento úkon zpoplatněn částkou 100 Kč.

Na žádost vlastníka vozidla bude režim dočasného vyřazení vozidla z registru silničních vozidel opět ukončen. K žádosti se přikládají doklady potvrzující splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích, tzn. platná pojistná smlouva o povinném ručení a doklad o technické prohlídce vozidla. Obecní úřad pak vlastníkovi vozidla vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou (SPZ) a tyto skutečnosti vyznačí v registru silničních vozidel a v technickém průkazu vozidla, který musí vlastník vozidla společně s žádostí předložit.

 • Jak mám postupovat, pokud jsem vlastníkem vozidla a přitom na registru vozidel u něj nejsem veden?

Takovou situaci je třeba řešit přímo na místně příslušném registru vozidel, kde vám také případně poskytnou veškeré potřebné informace, jak postupovat. Může se jednat např. o následující situace.

- Vozidlo jste koupil nebo dostal a budete jej používat. Na registru vozidel požádejte o zápis své osoby do registru vozidel. Předložte všechny doklady k vozidlu a o nabytí vozidla (kupní smlouva, darovací smlouva), které máte k dispozici, případně které jste schopen zajistit.

- Vozidlo jste zdědil. Na registru vozidel požádejte o zápis své osoby do registru vozidel. Předložte všechny doklady k vozidlu, které máte k dispozici, případně které jste schopen zajistit a doklad o nabytí vozidla, tzn. rozhodnutí z dědického řízení. Pokud vozidlo nebylo předmětem dědického řízení, musíte požádat o dodatečné projednání dědictví, podle ustanovení § 175x zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Ten stanoví, že pokud se objeví po právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, nějaký zůstavitelům majetek, provede soud o tomto majetku řízení o dědictví.

- Vozidlo jste nabyl, ale nehodláte jej provozovat. Stojí odstavené v garáži, v zahradě apod. V takovém případě nemáte povinnost vozidlo k registraci přihlásit. Jiná situace je v případě, že předchozí vlastník na registru vozidel oznámil změnu vlastníka vozidla. Pak musíte požádat o zápis své osoby do registru vozidel. Předložte všechny doklady k vozidlu a o nabytí vozidla (kupní smlouva, darovací smlouva), které máte k dispozici, případně které jste schopen zajistit. Současně požádejte o dočasné či trvalé vyřazení vozidla z registru. Vyřazené vozidlo nesmí být ani provozováno ani ponecháno na veřejně přístupné komunikaci.

 • Nabyl jsem nepojízdné vozidlo, které chci dočasně vyřadit. Je pravda, že tak nemohu učinit, dokud na mě nebude vozidlo zaregistrováno?

Takový požadavek nemá oporu v zákoně, pokud jste nabyl vozidlo, které není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Základní rozpor by byl v tom, že k registraci je možné přihlásit jen takové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a pro které je sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zatímco pro režim dočasného vyřazení, tzv. uložení do depozita, zákon tyto podmínky neklade. Podle §13, odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, může být vozidlo dočasně vyřazeno z registru vozidel na žádost vlastníka. Nabytí vozidla je však třeba prokázat.

 • Co je to „ trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel“?

Trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel je definitivní a tento režim nelze, na rozdíl od dočasného vyřazení, ukončit. Při trvalém vyřazení vozidla z registru provede obecní úřad výmaz vozidla z registru silničních vozidel a do technického průkazu vozidla o této skutečnosti provede záznam. Takové vozidlo již nelze nikdy v budoucnu provozovat.

Vozidlo lze trvale vyřadit z registru silničních vozidel na žádost vlastníka, a to v případech, kdy vozidlo zaniklo (např. shořelo) nebo zanikl účel jeho využití, nebo bylo ekologicky zlikvidováno (předáno na autovrakoviště), anebo zaniklo povinné ručení a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění nebyla uzavřeno nová pojistná smlouva.

 • Jak lze ověřit trvalé vyřazení z registru vozidel?

Informace o vozidlech a jejích vlastnících, resp. provozovatelích, vedou registry silničních vozidel obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. O veškeré informace se tedy obraťte na místně příslušný registr silničních vozidel. Tam získáte informace o tom, které vozidlo je k vaší osobě vedeno, příp. kdy bylo vyřazeno z registru, zda dočasně či trvale.

 • Jak mám postupovat v případě, že chci vozidlo trvale vyřadit z registru vozidel?

Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel řeší §13 a § 14 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

O trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel může požádat vlastník vozidla na místně příslušném registru vozidel, které vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Žádost se podává prostřednictvím tiskopisu, který je k dispozici na úřadě.

Obecní úřad rozhodne o trvalém vyřazení vozidla z registru, pokud:

- vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití

- zaniklo pro toto vozidlo pojištění odpovědnosti a ve lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o povinném ručení

- vlastník vozidla předloží potvrzení o ekologické likvidaci vozidla (převzetí autovraku zařízením k tomu určeném)

Společně se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník vozidla buď potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků anebo doloží způsob zániku vozidla nebo jeho dalšího využití.

Do sedmi dnů od právní moci rozhodnutí o trvalém vyřazení vozidla (resp. od podání žádosti), musí vlastník vozidla odevzdat na registru vozidel osvědčení o registraci vozidla, dále tabulku s přidělenou registrační značkou (pokud se nejedná o vyřazení z důvodu zániku nebo odcizení vozidla), paměťovou kartu vozidla (pokud byla vydána). Ve stejné lhůtě musí předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o zrušení technické způsobilosti vozidla, vyznačení neplatnosti technického průkazu vozidla a k vyznačení záznamu o trvalém vyřazení vozidla z registru.

 • Jak z registru vozidel trvale vyřadit neexistující vozidlo?

Pokud vozidlo zaniklo, lze podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vozidlo vyřadit z registru silničních vozidel, a to ve správním řízení.

Pro vyřazení neexistujícího vozidla, např. zlikvidovaného nebo rozebraného, se postupuje následujícím způsobem, a to podle toho, zda vozidlo zaniklo před nebo po 1.5.2004, kdy vstoupil v účinnost zákon o ekologické likvidaci.

- Pokud vozidlo zaniklo před 1.5.2004, vlastník vozidla v rámci správního řízení do protokolu vysvětlí okolnosti, za jakých vozidlo zaniklo. Současně prohlásí, že údaje jsou pravdivé a že si je vědom občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti vyplývající z podání nepravdivých informací. Správní orgán následně ještě prověří, zda po 1.5.2004 nebylo pro vozidlo uzavřeno povinné ručení a zda nebyla provedena STK. Pak vydá rozhodnutí o trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

- Pokud vozidlo zaniklo po 1.5.2004, lze jej vyřadit taktéž ve správním řízení. Podrobné informace o tom, jak postupovat, získáte přímo na příslušném registru vozidel nebo na Ministerstvu dopravy, Odboru provozu silničních vozidel (prostřednictvím e-mailové adresy posta@mdcr.cz).

 • Co musím udělat v souvislosti s evidencí vozidla v registru vozidel, pokud budu vozidlo prodávat?

V případě prodeje vozidla musí původní vlastník vozidla nahlásit tuto skutečnost nejen pojišťovně, u které má sjednáno povinné ručení, ale také na registru silničních vozidel. Pokud tak neučiní a za prodané vozidlo neplatí nadále povinné ručení, což lze předpokládat, bude vyzván Českou kanceláří pojistitelů k úhradě příspěvku do garančního fondu.

Při jakékoli změně údajů zapisovaných do registru silničních vozidel, tedy i změny vlastnictví k vozidlu, je vlastník vozidla povinen podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podat žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel, a to do 10 pracovních dnů od takové změny. Spolu s žádostí o zápis změny údajů musí předložit občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz vozidla a doklad osvědčující změnu zapisovaných údajů (např. kupní smlouva).

Obecní úřad, který vede příslušný registr silničních vozidel, vyznačí toto ohlášení do technického průkazu vozidla. Teprve poté odevzdá původní vlastník technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla novému vlastníkovi nebo provozovateli vozidla.

Kupní smlouvu rozhodně doporučujeme uzavřít v písemné formě a s řádnou a úplnou identifikací prodávajícího a kupujícího (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, příp. další údaje) a s řádnou identifikací vozidla (alespoň 2 z následujících údajů – značka a typ vozidla, registrační značka, identifikační číslo vozidla - VIN). Dále musí kupní smlouva obsahovat informaci o datumu prodeje a podpisy obou účastníků kupní smlouvy.

 • Co musím udělat v souvislosti s evidencí vozidla v registru vozidel, pokud kupuji vozidlo?

V první řadě splní své oznamovací povinnosti vůči registru silničních vozidel původní vlastník vozidla. Poté předá novému vlastníkovi technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla.

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jste jako nový vlastník, který hodlá vozidlo provozovat na území ČR povinen toto vozidlo přihlásit k registraci, a to na předepsaném tiskopisu. Ten získáte přímo na místně příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který vede registr silničních vozidel.

K přihlášce vozidla k registraci je nutno přiložit doklady, které jsou taxativně stanoveny § 6, odst. 5 zákona. Jedná se zejména o technický průkaz vozidla, doklad o technické prohlídce, protokol o evidenční kontrole vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, případně některé další. Kromě toho předkládá žadatel občanský průkaz, příp. živnostenský list nebo výpis z Obchodního rejstříku (jedná-li se o firemní vozidlo).

Zápis vozidla do registru vozidel je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 26), zpoplatněn. Správní poplatek hradí nový vlastník nebo provozovatel vozidla. V případě běžných vozidel se jedná o částku 800 Kč.

Jinak kupní smlouvu rozhodně doporučujeme uzavřít v písemné formě a s řádnou a úplnou identifikací prodávajícího a kupujícího (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, příp. další údaje) a s řádnou identifikací vozidla (alespoň 2 z následujících údajů – značka a typ vozidla, registrační značka, identifikační číslo vozidla - VIN). Dále musí kupní smlouva obsahovat informaci o datumu prodeje a podpisy obou účastníků kupní smlouvy.

 • Musím jako vlastník vozidla nebo jeho provozovatel hlásit na registru vozidel změnu bydliště či sídla firmy?

Mezi údaje, které se zapisují do registru silničních vozidel patří také údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla, jako jsou trvalé bydliště (příp. povolené bydliště), resp. sídlo firmy.

Při jakékoli změně údajů zapisovaných do registru silničních vozidel, tedy i změny bydliště nebo sídla firmy, je vlastník či provozovatel vozidla povinen podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podat žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel, a to do 10 pracovních dnů od takové změny. Spolu s žádostí o zápis změny údajů musí předložit občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz vozidla a doklad osvědčující změnu zapisovaných údajů.

Změna se oznamuje na předepsaném tiskopise.

 • Musím oznámit ukončení leasingu na registru silničních vozidel?

Pokud jste si pořídili vozidlo na leasing, během trvání leasingové smlouvy je vlastníkem vozidla leasingová společnost a vy jako nájemce jste provozovatelem vozidla. Po ukončení leasingové smlouvy dochází ke změně vlastníka vozidla, vlastnictví k vozidlu přechází z leasingové společnosti na vás.

Žádost o změnu údajů zapisovaných do registru silničních vozidel podává zpravidla původní vlastník vozidla, tedy leasingová společnost. O tuto změnu můžete požádat i vy, avšak potřebujete k tomu zmocnění stávajícího vlastníka vozidla, tedy leasingové společnosti. Prostudujte si pozorně leasingovou smlouvu, toto zmocnění může vyplývat přímo z ní. Pokud tomu tak není, může být zmocnění uděleno samostatně.

V případě ukončení leasingové smlouvy si ohlídejte také povinné ručení. Leasingové společnosti zpravidla ihned oznamují změnu vlastníka pojišťovně a stávající pojistnou smlouvu o povinném ručení ukončí.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL